Hệ thống xử lý nước RO của công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.

 

 

 

Công trình Hệ thống xử lý nước RO của công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
Địa chỉ : P&G Đông Dương -KCN Đồng An - Tỉnh Bình Dương
Công suất : 30m3/h
Năm thực hiện : 2020
Công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống RO sanitary bằng nước nóng 
Ghi chú Đã hoàn thành